چاپ

Cisco Module WIC-2T ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module WIC-2T ماژول سیسکو
شرح

Features

The WIC-2T provides two serial ports using the Smart Serial connector.

  • Asynchronous support with a maximum speed (per port) of 115.2 Kbps, minimum 600 bps. If you need to run at speeds lower than 600 bps, use the AUX port instead.

  • Synchronous support with a maximum speed of 8 Mbps per port.

    • Supports one port at 8 Mbps when used in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, or NM-2W, or Cisco 2600 chassis WIC slots. All other WIC ports on that network module or Cisco 2600 chassis must not be used.

    • Supports two ports at 4 Mbps each when used in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, or NM-2W, or Cisco 2600 chassis WIC slots. All other WIC ports on that network module or Cisco 2600 chassis must not be used.

    • Supports 8 Mbps on all ports simultaneously on 2691, 3725, and 3745. No restrictions. Maximum six ports at 8 Mbps each.

Note: The X.21 interface protocol is not recommended for clock rates beyond 4 MHz. For clock rates beyond 4 MHz, V.35 interface is recommended.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.