چاپ

Avaya License IPO R9 ADV ED ADI LIC (275617) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 ADV ED ADI LIC (275617) لایسنس آوایا
شرح

Advanced Edition

The Advanced Edition material code is: IPO R9 ADV ED ADI LIC (275617). A Preferred Edition license is a pre-requisite for this license. An Essential Edition license is also a pre-requisite for this license on IP500 V2 systems. An Advanced Edition license enables the following features IP Office Customer Call Reporting (CCR) including 1 supervisor Contact Recorder Call Recording Library Interactive Voice Response (IVR) with external databases Visual Basic Scripting 8 ports of Text-to-Speech (TTS) to allow database queries using IVR to be read over the phone (for Windows only) An Advanced Edition license also enables the following VMPro features. Voicemail Pro database interaction (IVR).[1] Voicemail Pro call flow generic TTS (8 ports).[1][2] Voicemail Pro Visual Basic Scripting.[1] Voicemail Pro call recording to Contact Recorder.[3] 1.Only supported on Windows based Voicemail Pro servers. 2. Provides up to 8 ports of generic TTS for use with Speak Text actions within Voicemail Pro call flows. Not used for user TTS email reading. Not supported for Linux based voicemail servers. 3. To support Contact Recorder in a small community network (SCN), all the IP Offices in the SCN require either their own Advanced Edition license or the VMPro Recordings Administrators license.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.