چاپ

Avaya License IPO R9 TTS PRO 1 ADI LIC (275668) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 TTS PRO 1 ADI LIC (275668) لایسنس آوایا
شرح

Licensing of TTS for Linux: IPO R9 TTS PRO 1 ADI LIC (275668)

Voicemail Pro will recognize and enforce a new TTS license on Linux called "Voicemail Pro TTS Professional." The TTS Professional license behaves the same as the Scansoft license. Voicemail Pro can provide simultaneous TTS sessions up to the number of licenses installed. That includes all Voicemail Pro features using TTS (email reading, SpeakText action and Record Prompt functionality).

Voicemail Pro on Windows will ignore the TTS Professional license and Voicemail Pro on Linux will ignore the TTS ScanSoft license. Since the generic TTS license is ignored on Linux, e-mail reading will not be available with the Preferred or Advanced Editions licenses. The Voicemail Pro TTS Professional license is required to be able to use the e-mail reading feature A trial version of the TTS Professional license is also available, which behaves the same as the TTS ScanSoft trial license.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.